Zuchtperlen

 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 995.00 192.157.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 995.00 192.156.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 855.00 192.155.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 855.00 192.154.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 695.00 192.153.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 695.00 192.152.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 595.00 192.151.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 595.00 192.150.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 495.00 192.149.45
 • 18ct SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 45 cm

  CHF 495.00 192.148.45
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 119.00 192.147.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 119.00 192.146.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 299.00 192.145.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 199.00 192.144.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 279.00 192.143.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 229.00 192.142.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 179.00 192.141.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 99.00 192.140.19
 • SW-Zuchtperle
  perle cult d'eau douce, 19 cm

  CHF 79.00 192.139.19
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8.5-9mm rond AAA, 05 cm

  CHF 289.00 126.445.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8-8.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 229.00 126.444.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  7-7.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 189.00 126.443.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  6-6.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 149.00 126.442.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  5-5.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 119.00 126.441.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8.5-9mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 169.00 126.440.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8-8.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 149.00 126.439.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  7-7.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 129.00 126.438.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  6-6.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 109.00 126.437.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  5-5.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 99.00 126.436.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8.5-9mm rond AAA, 05 cm

  CHF 289.00 126.445.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8-8.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 229.00 126.444.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  7-7.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 189.00 126.443.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  6-6.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 149.00 126.442.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  5-5.5mm rond AAA, 05 cm

  CHF 119.00 126.441.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8.5-9mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 169.00 126.440.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  8-8.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 149.00 126.439.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  7-7.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 129.00 126.438.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  6-6.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 109.00 126.437.00
 • 18ct SW-ZP/perl c douce
  5-5.5mm bouton AAA, 05 cm

  CHF 99.00 126.436.00